تبلیغات
@ BF - GF @ - ایندفه ب سلامتی تو
@ BF - GF @
دختر @ پسر

بﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺗﻮ . ﺗﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﻻﻥ ﭘﺸﺖ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮﺭ ﻗﻮﺯ ﮐﺮﺩﯼ
ﺗﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﻻﻥ ﺑﺎ ﮐﻠﻪ ﺍﻭﻣﺪﯼ ﺭﻭ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮﺭ ﺩﺳﺘﺘﻮ ﮔﺬﺍﺷﺘﯽ
ﺯﯾﺮ ﭼﻮﻧﺖ

ﺗﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﻻﻥ ﺍﺯ ﻓﺮﻁ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﻐﻀﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ

ﺗﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺑﺲ ﺧﺴﺘﻪ ﺍﯼ ﺩﻟﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ

ﺗﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﻻﻥ ﺩﻟﺖ ﻭﺍﺳﻪ ﯾﻪ ﺑﯽ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺗﻨﮕﻪ

ﺗﻮﯾﯽ ﮐﻪﻣﯿﺨﻮﺍﯼ ﺑﻬﺶ ﺯﻧﮓ ﺑﺰﻧﯽ ﻭﻟﯽ ﻏﺮﻭﺭﺕ ﻧﻤﯿﺬﺍﺭﻩ

ﺗﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺶ ﺩﺍﺭﯼ ﻭﻟﯽ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﯽ ﺑﻬﺶﺑﮕﯽ

ﺗﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻐﻀﺘﻮﻗﻮﺭﺕ ﻣﯿﺪﯼ ﮐﻪ ﯾﻪ ﻭﻗﺖ ﮔﺮﯾﻪ ﻧﮑﻨﯽ

ﺗﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﻟﺖ ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﺑﺰﻧﯽ
ﺗﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﯾﻪ ﻋﻤﺮﺳﻨﮓ ﺻﺒﻮﺭ ﺑﻮﺩﯼ
ﺗﻮﯾﯽ ﮐﻪﺩﻟﺖ ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ ﺑﺎ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﺩﻋﻮﺍﮐﻨﯽ

ﺗﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﻭﻣﺪﯼ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﻨﯽ ﯾﺎﺩ ﯾﻪ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﺍﻓﺘﺎﺩﯼ
.
ﺗﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺁﻫﻨﮕﯽ ﮔﻮﺵ ﻣﯿﺪﯼ ﯾﺎﺩ ﯾﻪ ﻧﻔﺮ ﻣﯿﻔﺘﯽ

ﺗﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ

ﺗﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺩﻧﯿﺎﺕ ﺷﺪﻩ ﺑﯽ ﮐﺴﯽ

ﺗﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﻣﯿﺎﯼ ﯾﻪ ﮐﺎﺭﯼ ﮐﻨﯽ ﻣﯿﮕﯽﺑﯿﺨﯿﺎﻝ

ﺗﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﻭﺍﺱ ﺧﻮﺩﺕﺁﻭﺍﺯ ﻣﯿﺨﻮﻧﯽ
.
ﺗﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺮﻓﺎﯼ ﺩﻟﺘﻮ ﺗﻮ ﮐﺘﺎﺑﺎﺕ ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﯽ
.
ﺗﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺘﺎﺑﺎﺕ پر ﺍﺯ ﻓﺤﺸﻪ

ﺗﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺒﺎ ﺭﻭﺑﺎﻟﺸﺖ ﺧﯿﺲ ﻣﯿﺨﻮﺍﺑﯽ

ﺗﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺮﯼ ﺯﯾﺮ پﺘﻮ ﺗﺎ ﮐﺴﯽ ﺻﺪﺍﯼ ﮔﺮﯾﻪ ﻫﺎﺗﻮ ﻧﺸﻨﻮﻩ

ﺗﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺩﻟﺨﻮﺷﯿﺖ ﺷﺪﻩ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
.
ﺗﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﺍ ﺗﻮﯼ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﻣﺠﺎﺯﯼ ﻏﺮﻕﺷﺪﯼ

ﺗﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺗﻮﯼ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﻣﺠﺎﺯﯼ ﻫﻢ ﺧﻮﺩﺗﻮ ﮔﻢ ﮐﺮﺩﯼ

ﺗﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺪﻭﻧﯽ ﭼﻪ ﺭﯾﺨﺘﯽ ﺧﻮﺩﺗﻮ ﺧﺎﻟﯽﮐنی

ﺑﺴﻼﻣﺘﯽ ﺧﻮﺩﻣﻮﻥ
.نوشته شده در تاریخ جمعه 20 بهمن 1391 توسط کیوان | نظرات()
amir3d
دوشنبه 25 فروردین 1393 06:44 ب.ظ
بﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺗﻮ …. ﺗﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﻻﻥ ﭘﺸﺖ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮﺭ ﻗﻮﺯ ﮐﺮﺩﯼ … ﺗﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﻻﻥ ﺑﺎ ﮐﻠﻪ ﺍﻭﻣﺪﯼ ﺭﻭ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮﺭ ﺩﺳﺘﺘﻮ ﮔﺬﺍﺷﺘﯽ ﺯﯾﺮ ﭼﻮﻧﺖ … ﺗﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﻻﻥ ﺍﺯ ﻓﺮﻁ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﻐﻀﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ … ﺗﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺑﺲ ﺧﺴﺘﻪ ﺍﯼ ﺩﻟﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ … ﺗﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﻻﻥ ﺩﻟﺖ ﻭﺍﺳﻪ ﯾﻪ ﺑﯽ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺗﻨﮕﻪ … ﺗﻮﯾﯽ ﮐﻪﻣﯿﺨﻮﺍﯼ ﺑﻬﺶ ﺯﻧﮓ ﺑﺰﻧﯽ ﻭﻟﯽ ﻏﺮﻭﺭﺕ ﻧﻤﯿﺬﺍﺭﻩ … ﺗﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺶ ﺩﺍﺭﯼ ﻭﻟﯽ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﯽ ﺑﻬﺶﺑﮕﯽ … ﺗﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻐﻀﺘﻮﻗﻮﺭﺕ ﻣﯿﺪﯼ ﮐﻪ ﯾﻪ ﻭﻗﺖ ﮔﺮﯾﻪ ﻧﮑﻨﯽ… ﺗﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﻟﺖ ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﺑﺰﻧﯽ …ﺗﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﯾﻪ ﻋﻤﺮﺳﻨﮓ ﺻﺒﻮﺭ ﺑﻮﺩﯼ … ﺗﻮﯾﯽ ﮐﻪﺩﻟﺖ ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ ﺑﺎ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﺩﻋﻮﺍﮐﻨﯽ … ﺗﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﻭﻣﺪﯼ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﻨﯽ ﯾﺎﺩ ﯾﻪ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﺍﻓﺘﺎﺩﯼ …. ﺗﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺁﻫﻨﮕﯽ ﮔﻮﺵ ﻣﯿﺪﯼ ﯾﺎﺩ ﯾﻪ ﻧﻔﺮ ﻣﯿﻔﺘﯽ … ﺗﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ … ﺗﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺩﻧﯿﺎﺕ ﺷﺪﻩ ﺑﯽ ﮐﺴﯽ … ﺗﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﻣﯿﺎﯼ ﯾﻪ ﮐﺎﺭﯼ ﮐﻨﯽ ﻣﯿﮕﯽﺑﯿﺨﯿﺎﻝ … ﺗﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﻭﺍﺱ ﺧﻮﺩﺕﺁﻭﺍﺯ ﻣﯿﺨﻮﻧﯽ …. ﺗﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺮﻓﺎﯼ ﺩﻟﺘﻮ ﺗﻮ ﮐﺘﺎﺑﺎﺕ ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﯽ…. ﺗﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺘﺎﺑﺎﺕ پر ﺍﺯ ﻓﺤﺸﻪ … ﺗﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺒﺎ ﺭﻭﺑﺎﻟﺸﺖ ﺧﯿﺲ ﻣﯿﺨﻮﺍﺑﯽ … ﺗﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺮﯼ ﺯﯾﺮ پﺘﻮ ﺗﺎ ﮐﺴﯽ ﺻﺪﺍﯼ ﮔﺮﯾﻪ ﻫﺎﺗﻮ ﻧﺸﻨﻮﻩ … ﺗﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺩﻟﺨﻮﺷﯿﺖ ﺷﺪﻩ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺖ…. ﺗﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﺍ ﺗﻮﯼ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﻣﺠﺎﺯﯼ ﻏﺮﻕﺷﺪﯼ … ﺗﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺗﻮﯼ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﻣﺠﺎﺯﯼ ﻫﻢ ﺧﻮﺩﺗﻮ ﮔﻢ ﮐﺮﺩﯼ … ﺗﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺪﻭﻧﯽ ﭼﻪ ﺭﯾﺨﺘﯽ ﺧﻮﺩﺗﻮ ﺧﺎﻟﯽﮐنی … ﺑﺴﻼﻣﺘﯽ ﺧﻮﺩﻣﻮﻥ….

http://loveyoum.mihanblog.com/post/105
راضی نیستم اگر منبعشا پاک کنی @ BF - GF @
النا
چهارشنبه 13 فروردین 1393 05:14 ب.ظ
به سلامتی عشقم که به عشقش رسید...
sahar
پنجشنبه 8 اسفند 1392 12:19 ب.ظ
سلام خسته نباشی وب بی نهایت زیبای داری موفق باشی خوشحال میشم برای وب من نظر بدی
شبح
یکشنبه 19 خرداد 1392 01:58 ب.ظ
بسلامتی اونی که ما رو همینجوری که هستیم دوس داره!وگرنه بهتر از ما را که همه دوس دارند...
neda
پنجشنبه 2 خرداد 1392 09:19 ق.ظ
بزن کف قشنگ رو به سلامتی خودمون.....
یه عاشق
دوشنبه 26 فروردین 1392 11:03 ب.ظ
سلام
پس به سلامتی خودم که همه اینایی که نوشتی رو دارم
ژِیلا
سه شنبه 15 اسفند 1391 03:21 ب.ظ
سلام کجایی
منتظر پستای جدیدتیم
راستی به چی چی کده منم سر بزنی خوشحالم کردی ........
مائده
دوشنبه 30 بهمن 1391 07:28 ب.ظ

جدی جدیم به سلامتی ما جوونا که نسل جزغاله شده ایم
پاسخ کیوان : ادرس
ساجده
جمعه 27 بهمن 1391 05:35 ب.ظ
پس به سلامتی خودم که همه این شرایطو دارم
پاسخ کیوان : بعله
سپیده
جمعه 27 بهمن 1391 08:18 ق.ظ
´´´´´´´´´¶¶
´´´´´´´´´¶¶¶
¶¶¶´´´´´¶¶´¶
´¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶
´´´¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´¶¶´¶¶´´´´¶¶¶¶
´´´´¶¶´´´´´¶¶¶
´´´¶¶´¶¶¶¶´´¶
´´¶¶¶¶¶´´¶¶´¶´´´´´´´´¶
´¶¶´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´¶¶
´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´¶¶
´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶
´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´´¶¶¶´´¶¶
´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶
´´´´´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶
´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´´´¶¶¶´´´´´¶´¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´´¶¶´´´´´¶´´´´¶¶
´´´´´´´´´¶¶´´¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶
´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶¶´¶¶¶
´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶
´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶
´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶
´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´¶¶¶
´´´´´´´´´¶¶´¶¶´´´´´´´´´´´¶
´´´´´´´´´¶´¶¶¶¶´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´¶¶
´´´´´´´´´¶¶¶
¶¶¶´´´´´¶¶´¶
´¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶
´´´¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´¶¶´¶¶´´´´¶¶¶¶
´´´´¶¶´´´´´¶¶¶
´´´¶¶´¶¶¶¶´´¶
´´¶¶¶¶¶´´¶¶´¶
´¶¶´´´´´´´´¶¶¶
´´´´´´´´´´´´¶¶
´´´´´´´´´´¶¶
´´´´´´´´´¶¶¶
¶¶¶´´´´´¶¶´¶
´¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶
´´´¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´¶¶´¶¶´´´´¶¶¶¶
´´´´¶¶´´´´´¶¶¶
´´´¶¶´¶¶¶¶´´¶
´´¶¶¶¶¶´´¶¶´¶´´´´´´´´¶
´¶¶´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´¶¶
´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´¶¶
´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶
´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´´¶¶¶´´¶¶
´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶
´´´´´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶
´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´´´¶¶¶´´´´´¶´¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´´¶¶´´´´´¶´´´´¶¶
´´´´´´´´´¶¶´´¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶
´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶¶´¶¶¶
´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶
´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶
´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶
´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´¶¶¶
´´´´´´´´´¶¶´¶¶´´´´´´´´´´´¶
´´´´´´´´´¶´¶¶¶¶´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´¶¶
´´´´´´´´´¶¶¶
¶¶¶´´´´´¶¶´¶
´¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶
´´´¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´¶¶´¶¶´´´´¶¶¶¶
´´´´¶¶´´´´´¶¶¶
´´´¶¶´¶¶¶¶´´¶
´´¶¶¶¶¶´´¶¶´¶
´¶¶´´´´´´´´¶¶¶
´´´´´´´´´´´´¶

آسانسوری شده ام
تنها
در برجی متروک
که سال هاست
بهانه ای برای اوج گرفتن
نداشته است
به خانه ام بیا
خسته ام
از این همه ایستادگی
هستی
پنجشنبه 26 بهمن 1391 01:26 ب.ظ
نمیدانم چرا چشمانم گاهی بی اختیار خیس می شوند ،

می گویندحساسیت فصلی است ،

آری من به فصل فصل این دنیای بی تو حساسم .
كیمیا
چهارشنبه 25 بهمن 1391 04:27 ب.ظ
سلام پسرك
بیا آمارم رو افزایش بده دیگه.
پاسخ کیوان : کجا بیام بی ادرس
niaz
دوشنبه 23 بهمن 1391 07:21 ب.ظ
حَســــــرَتــ ـــــ !

یعنے رو بـہ رویــــَــــمـ نِشَستـہ اے

وَ باز خیســـــےِ چِشمـــانــَـمـ را ،

آن دَستمآلِ خُشکــِ بے اِحسآس پاکــ کُنــَـــد

حَســــــرَتــ ـــــ !

یَعنے شآنـہ هایَتــ دوش بـہ دوشـَــــــمـ باشَد

اَما نَتوانــَــم اَز دِلتَنگے بـہ آن پَناه بِبـــــــرَمـ

حَســــــرَتــ ـــــ !

یَعنے تــــ ــــو ، کـہ در عینِ بـــــــــودَنتــ

داشتَنتــ را آرزو مے کُنــــَــــمـ
رویا
یکشنبه 22 بهمن 1391 11:07 ب.ظ
کیوان؟؟؟؟؟؟!!!!

لینک من کوووووووو؟؟؟؟!!!

فائزه
یکشنبه 22 بهمن 1391 08:47 ب.ظ
ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞,ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ
ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞,ּּּּּ ּ ּ ּ ּ \____________________
ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞,ּ ּ ּ ּ ּ ּ \¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ֹֹ\
ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ۞۞,ּּּ ּ ּ ּ\ تبادل لینک میکنی؟؟!! ִ \
ּ ּ ּ۞۞ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ۞ּ ּ ּּ۞۞ـּ ּ ּ ּ\__________________̲̲/_̲
ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ\¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
ּּ ۞۞ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ\
ּ ـ۞۞ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ۞۞ ּ ּ ּ ּ ـ۞۞ּ ּ \ּ ּ ּ ۞۞
ּ ۞۞ـּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ۞۞ ּ ּ ּ ـ۞۞ּּ ּ \ּ ּ ּ ּ۞۞
ּ ۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
ּ ּ۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
ֹֹֹֹ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯\¯¯¯¯¯¯¯¯
ִ ִ ִ ִ ִ ִ ִ ִ ִִִ ۞ִ۞ ִִִ خبرم کنید؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
تنهای شیطون
یکشنبه 22 بهمن 1391 03:00 ب.ظ
سیلوم عسیسم وب جالب و باحالی داریااااااا
دمت اتشفشان جیگملم
پیش تنهای شیطون هم بیا مطمعنم پشیمون نمیشی
راستی وقتی اومدی تو نظر سنجی بشرکتیاااااا
اگه با تبادل لینکم موافق بیدی بخبریااااا
منو تو انتخاب وبلاگ برتر هم که توی وبمه هم اگه دوست داشتی میتونی کمکم کنی اگه دوست داشتیااا گلم
پاسخ کیوان : سلام ممنون
َشبنم
یکشنبه 22 بهمن 1391 12:12 ب.ظ
سلام کیوان جان وبت واقعا فوق العادست تا حال مثل این جایی ندیده بودم آفرین اگه دوست داشتی به منم سر بزن لینکت کردم داداشی دوست داشتی منم لینک کن
پاسخ کیوان : خیلی ممنونننننن
فآنی
شنبه 21 بهمن 1391 08:38 ب.ظ
عــآقـــآ شــمآ کــی هــستــین مــن نمــشنآسَمــتــون
پاسخ کیوان : دیگه رفتی اون بالا بالا ها نمشناسی
حداقل ی ... ... پایین:)
یک دیوونه
شنبه 21 بهمن 1391 08:34 ب.ظ
فآنی
شنبه 21 بهمن 1391 08:04 ب.ظ


پاسخ کیوان : شیه
فآنی
شنبه 21 بهمن 1391 07:13 ب.ظ
بـــہ ســلآمــتـــی خـــودَم :)

مــهمــون اصفــهــونـــی دآشتـــیم تــآزه رَفــتــن

خــــو کــدوم پــستــتـــ . اَصَن نـــگـــو چــیشــده
پاسخ کیوان : اووو تحوییللللل
اهان چه افتخاری کسب کردین
سمانه
شنبه 21 بهمن 1391 01:49 ب.ظ
از همان ابتدا دروغ گفتند!

مگر نگفتند که "من" و "تو" ، "ما" می شویم؟!

پس چرا حالا "من" این قدر تنهاست!

از کی "تو" اینقدر سنگ دل شد؟!…

اصلا این "او" را که بازی داد؟!…

که آمد و "تو" را با خود برد و شدید "ما"!

می بینی

قصه ی عشقمان!

فاتحه ی دستور زبان را خوانده است...
reihaneh
شنبه 21 بهمن 1391 11:56 ق.ظ
بابا اخوی فضا خیلی خشکه حالا بیا وسط یه قرم بده این همه دست زدیم
پاسخ کیوان : نه زشته نه
مهسا_قاصدک
شنبه 21 بهمن 1391 10:50 ق.ظ
دلتنــگم

بــــرای کســـی کـــه مـــدتهـــاست

بــــی آن کـــه بــــــــاشد

هـــر لــحظه

زنــــــدگی اش کـــــرده ام .....!
sami
جمعه 20 بهمن 1391 10:16 ب.ظ


_†‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡†††††‡¶¶¶¶‡†††††††††‡‡‡†
__†‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡†††††‡¶¶¶¶‡††††††††††††‡‡‡†
___‡8‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡†8¶¶¶8‡‡††††††††††††††††††
___†‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡†‡¶¶¶8‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡†
____‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡¶¶¶8‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡888‡‡‡‡‡‡
____‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡8¶¶¶8‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
_____†‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡8‡‡‡88‡‡‡‡‡88‡‡‡‡‡‡¶¶¶¶¶¶¶8‡†
____††‡‡‡88888‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡88‡8888‡‡8¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶8†††
____‡¶¶¶¶¶¶¶888‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡888¶¶¶8¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶8‡†††
___†¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶8‡‡‡‡‡†††‡‡‡88¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶8¶¶‡‡†‡††††
____8¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶8‡‡‡†††††††‡88¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶8‡‡‡††††††
____†¶¶888888¶¶¶¶8††††††††††‡‡‡‡†888‡‡‡‡‡‡†‡††††††††
_____‡¶8888888¶¶¶¶†††††††††‡††††‡†‡‡‡†‡†††††††‡†††††
_______¶¶¶888¶¶¶¶¶‡††††††‡††††††††††††††††††††††††††
________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶‡††††††††††††††††‡‡‡‡†††††††††††††
_________¶¶¶¶¶¶¶¶8‡‡‡‡‡††††††††††††‡‡‡‡‡‡†††††††††††
__________8¶¶¶¶88‡†††††‡‡‡†††††††††‡‡‡‡‡‡†††††††††††
___________¶¶¶8‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡††††††††‡‡‡‡‡‡‡‡††††††††††
___________‡‡‡‡‡‡††‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡†‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡†††‡††
___________‡†‡‡‡‡†‡‡‡††††‡‡†††‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡†††
___________‡‡‡‡‡‡8‡8‡8¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶8‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡††
___________‡‡‡8888¶8¶¶‡¶¶¶‡†‡88‡‡†††‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
___________‡88888¶¶¶¶¶¶¶¶88‡‡‡‡††‡†‡‡††‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
___________‡8¶88¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶8‡‡†††‡††‡††‡‡††8¶88‡‡‡‡‡
____________‡¶¶8¶¶¶¶¶¶¶¶¶8‡‡‡†††‡†††††††††‡‡‡¶¶¶88‡‡
_____________†¶¶¶¶¶¶¶¶¶‡‡‡†‡8¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶†‡‡‡‡
_______________¶¶¶¶¶¶¶¶‡¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶888‡††8‡88†††‡‡‡‡
________________†¶¶¶¶¶8¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶‡‡††‡‡88‡‡‡†‡‡‡‡‡‡‡
___________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶‡8888‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
____________________‡¶¶¶¶¶¶†8‡‡88‡8888888‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
_____________________†8¶¶¶¶88888¶¶¶¶¶¶¶8‡‡‡‡‡‡‡‡‡†††
______________________†‡¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶888‡‡‡‡‡‡‡8888
________________________†8¶¶¶¶¶¶¶¶¶88‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡88‡

sami
جمعه 20 بهمن 1391 10:15 ب.ظ


اینــــجـا ،

جــایـی بـــرای ِ کسی ، خـــالی ست...

حجـــم ِ خـسته ی چــشم هـــا ،

خبـــرش را آورده انـــد

sami
جمعه 20 بهمن 1391 10:13 ب.ظ
منتظر لحظه ای هستم که دستانت را بگیرم
در چشمانت خیره شوم
دوستت دارم را بر لبانم جاری کنم
منتظر لحظه ای هستم که در کنارت بنشینم
سر رو شونه هایت بگذارم….از عشق تو…..
از داشتن تو…اشک شوق ریزم
منتظر لحظه ی مقدس که تو را در اغوش بگیرم
بوسه ای از سر عشق به تو تقدیم کنم
وبا تمام وجود قلبم و عشقم را به تو هدیه کنم
اری من تورا دوست دارم
وعاشقانه تو را می ستایم
sami
جمعه 20 بهمن 1391 10:09 ب.ظ
گفتم غم تو دارم ... گفتا غمت سر آید
گفتم که نان گران شد ... گفتا گران تر آید
گفتم ز نرخ قصاب فریاد ما بلند است ... گفتا که گوشت کم خور تا حاجتت برآید
گفتم که از گرانی جانم به لب رسیده ... گفتا تحملش کن تا جان تو درآید
پاسخ کیوان : :)
sami
جمعه 20 بهمن 1391 10:08 ب.ظ
________________________________█████_____█████
______________________________███____██_██_____███
_____________________________██________██__________██
____________________________██__________█____________██
________██████____________██________________________██
_____███████████________██________________________██
____█████████████_______██_______________________██
___███████████████______██______________________██
___████████████████______██___________________██
___████████████████_______██_________________██
____███████████████_______███_______________██
_______███████████_______██__██_____________██
___________███████______████___██__________██
____██████__██████████████_____██_____██
__██████████████████████________██__██
_████████████████████_____________████
██_█████_████████████_______________█
█__█_██__████████████
_____█__████████████
_______█████████████
_______██████████████
_______███████████████
________███████████████
_______███████__████████
______███████_____███████
____█████████________██████ na az yadam hata az ghalbamam nemiriiii
samaneh
جمعه 20 بهمن 1391 09:57 ب.ظ
بزن دستـــــــــ قشنگرو به سلامتی خودمون...
پاسخ کیوان : دست دست
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
نمایش نظرات 1 تا 30
درباره وبلاگ
آرام بخوان چون آهسته نوشتم
بی پروا بخوان چون از خود نوشتم
نزدیک کسی نخوان چون تنها نوشتم
و از دل بخوان چون با دل نوشتم دوستت دارم . . .


(..')/♥ ♥('..)
.\♥/. = .\█/.
_| |_ ♥ _| |_

چقدر قشنگ بارید...چشمانم روبه آسمان بود اولش دانه دانه و کم... ثانیه ای ، سرعت و تعدادش بیشتر میشد چشمانم بازم به اسمان خیره بود امدنش رو دوست داشتم و از ته وجود حسش میکردم واقعا زیبا و دوست داشتنی بود و به من حس آرامش و تازگی میدادحس کردم بیشتر عاشقش شدم چشمانم همچون ابرهای اسمانش شروع به باریدن کرد ،بی اراده به بیان اوردم خدایا عاشقتم


» پست الکترونیک
» تماس با مدیر
» RSS
» ATOM
موضوعات
مطالب اخیر
» :))
آرشیو مطالب
نویسندگان
پیوند ها
نظر سنجی
» موضوع اپ وبلاگصفحات جانبی
ابر برچسب ها
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

loveyoum.mihanblog.com

ا

وبلاگ-کد لوگو و بنر
( K1.20R.IR ) لایک